Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Bladz, 149- 150. 150-1 151-( 53. j 153-4 Van broeder gtjtzlaff zal eerlang een uitvoerig Verhaal van zijne tweede reis langs de kust van China, door liem in het Engelsch beschreven , vertaald het licht zien. Kort berigt aangaande broeder wix aan de Niekerie , deels treurig , deels verblijdend. Iets van onze Zendelingszuster a. van der veer. Vertrek van de Zendelingszusters n. oudshoff en a. m. oudshoff Wed. spriet , aanslaande echtgenooten van broeder hartig op Timor, en van broeder gericke op Amboina. Berigt van broeder winckler en broeder lacroix, die door onze medebestuurders in Bengalen onder de werkzaamste en nuttigste Zendelingen gerekend wordt. Betrekking met binnen-en buitenlandsche Genootschappen , ook met het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Gunstige gesteldheid van het medewerkende Javaansche Zendelinggenootschap ook door den Gouverneur Generaal van den boscii . Verlies door den dood van den Heer M r Or, buïskes , President des Genootschaps. In zijne plaats de Heer i. a. c. van panhuys, en, bij deszelfs vertrek naar Europa, de Heer Mr. d. F. de IjOCHes als President opgetreden. Zeer kort orerzigt over den binnenlandschen toestand des Genootschaps, ook van vrouwelijke Hulpgenootschappen, of kleinere vereenigingea van zusters. Opgave van giften en erfmakingen. Van de kleine Stukjes zijn in dit jaar verkocht en om niet uitgedeeld, twaalfduizend zeshonderd drieennegentig. Yan het blaadje de Cholera in Nederland, enz. zijn niet minder dan zevenentwintigduizend exemplaren verkoaht.

Sluiten