Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. j59. 159- 1G6. 167- 171. NOORD-AM ERIK A. ' " * s' Kort berigt van den oorsprong, de werkzaamheden en den tegenwoordigen staat van het Groote Atnerikaansche Zendelinggenootschap. Aanleiding tot de oprigting van dat nu sedert 22 jaren bestaande Genootschap, door vier jonge mensclien in het godgeleerd Seminarie te Andover (nabij Boston ), (onder welke ook XUDsorr, in het Birmansche rijk met zoo veel zegen werkzaam). Verbazende toeneming van door hetzelve uitgezondene Zendelingen , en andere personen in betrekking tot dat gewigtige werk staande. Uitwerkingen en vruchten van hetzelve. Dit allerbelangrijkst overzigt verdient in deszelfs geheel gelezen te worden. Allergewigtigst is vooral de vergelijking van de gesteldheid op de Sandwicliseilanden van voor tien jaren en nu , en de gezegende verandering in vele opzigten. VASTE LAND VAN INDIË. Brief van den Zendelingsbroeder A. F. lAcnoix, uit Kidderpore (nabij Caltutta) 16 Februarij i833. Verlies van Zendelingen door het Londensche Zendelinggenootschap geleden. Zijn inoeijelijke post voor het tegenwoordige. Noodzakelijkheid , om uit de inlandsche Christenen aldaar Zendelingen tc vormen, en voornemen daartoe.

Sluiten