Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Biadz. 172- 74. 11. 175- 181. Overzigt der gesteldheid zijner gemeente. Gunstige toestand en veelbelovende , in de hoofdstad vooral. Gezegende verandering bij vele Kvveekelingen in het Hindoo College , inzonderheid bij vier van hen reeds door den H. Doop in de gemeente ingelijfd, van welke de een Bramin van hooge kaste, en de anderen uit rijke en aanzienlijke Hiudoosche familien. De Heer duff is het voornaamste middel daartoe geweest. Gunstige uitwerking van het voor altijd afschaffen van het verbranden der weduwen met de lijken harer mannen. KAAP, DE GOEDE HOOP. Brief van broeder A. vos, i8o4 van hier naar de Kaap vertrokken , en tot het Londensche Zendelinggenootschap belioorende, van Tulbach 3 November iS32 , iuhoudende een berigt aangaande den dood zijner waardige vrouw E. c. 1 .IKOELBACH , hare gezindheden en werkzaamheden omtrent en in de Zendelingszaak gedurende zoo vele jaren, en op onderscheidene plaatsen. Haar zalig sterven, en zijne droefheid en geloovige uitzigten. Uittreksel uit het Dagboek van den Zendelingsbroeder i. J. Ban op Makisser t van Maart i83i tot Maart i832. De toestand van het godsdienstige onderwijs , der godsdienstoefeningen , en der scholen , wordt als gunstig voorgesteld. Er is meerder inzien in het nietige der afgodische plegtigheden. Dit wordt met bijzonderheden nader gestaafd. üezoekreis naar Amboina,

Sluiten