Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schokn op te rigten , meesters aan te kweeken en te onderhouden hebben. En daar wij ook in het algemeen niet weten, hoe het te dien opzigte in de toekomst gaan moet, (daar er zoo weinig gelegenheid is van Menado naar Ambon en Java) indien de Resident of iemand anders hier niet gemagtigd wordt, om ons met het noodzakelijke te voorzien , zoo besloten wij onderling, dat één. van ons in persoon naar Batavia gaan zoude, om die zaak aan Bijbel- en Zendelinggenootschap voor te dragen en hulp te verzoeken. Die last viel om goede redenen op mij, en ik besloot derhalve met de eerstvoorkomende gelegenheid die reis in den naam des Heeren te ondernemen, en intusschen hier te doen , wat mijne hand zoude vinden om te doen.

„ Te Menado ortmoette ik eenen mij te Batavia reeds gunstig bekend geworden Engelschen kapitein, wien ik mijn plan mededeelde, en die mij vrije passage aanbood, indien ik mij wilde behelpen. Ik nam deze aanbieding geveedelijk aan, en vertrok den 5 den Julij van Ketna, bleef van den 7 den totden 22 6ten Juijj te Ternate , en vertrok van daar naar Ambon , alwaar ik, na ecne zeer gevaarlijke reis, den io dcn Augustus aanlandde, en kwam eindelijk te Batavia aan op den a den September des vorigen jaars, zonder op den laatsten togt eenige bijzondere ontmoeting gehad te hebben. Aldaar aan wal gekomen nam ik mijn intrek bij broeder medhurst, ten wiens huize zich toen onze zuster van der veer nog bevond, en ik ook verrast werd door de ontmoeting van broeder bruckner.

Sluiten