Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bewoordingen heeft. Maleitsch verstaan er maar weinigen. Er zullen alzoo nog vele zwarigheden moeten overwonnen worden, eer wij met vrucht onder deze menschen kunnen werken; doch de jeugd zal ons in den eersten tijd veel bezig houden, en terwijl wij trachten haar te onderwijzen, kunnen zij onze leermeesters worden. Met blijdschap zien wij nu reeds, hoe de ouders meer en meer gewillig worden, om hunne kinderen ter school te zenden, en zeiven letten op hetgeen hunne kinderen daar leeren. Omtrent vier honderd kinderen, die voor een jaar nog niet wisten, wat eene school was , maken nu reeds tamelijke vorderingen in het leeren der beginselen van de Maleitsche taal, en dit kan niet anders dan het hart bemoedigen. In de bovenlanden zijn thans reeds vijf scholen , en langs het strand van Kema tot Amurang omtrent vijftien, die deels door beproefde meesters, deels door ondermeesters bediend worden, en nu hebben wij nog zes jongelingen, die wel bekwaam schijnen te zijn, om tot meesters opgeleid te worden , daar zij de Maleitsche en Alvoersche talen verstaan. Arbeid is hier derhalve genoeg ; het veld is zeer uitgestrekt. Mogt het nu den Heer behagen onze zwakke pogingen te zegenen en spoedig meer getrouwe dienstknechten ook in dit gedeelte zijnes oogstes uit te stooten!

„ Den 3ist e « Maart. Dewijl des meesters huis op Kakas nog niet gereed is, heb ik nog geene bepaalde woonplaats, maar ben nu eens op Tondano, dan weder op Langowang , of hier op Mctiado.

Sluiten