Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik gevoel mij echter zeer wel, en doe in de kracht des Heeren , wat mijne hand vindt om te doen. Met het bouwen van mijn huis heb ik een begin gemaakt, hetwelk een Zendelingshuis worden en, gelijk ik hoop, ook voor de toekomst blijven zal, daar ik een stuk grond met des Residents toestemming van de negerij ontvangen heb, en alle de bouwkosten zelf dragen zal, en, zooals mij toeschijnt, Latigowang bovendien eene zeer geschikte plaats voor eenen Zendelingspost is. Op den zegen des Heeren komt intusschen alles aan. Hem willen wij dan ook alle onze zaken voor de toekomst opdragen; Hij zal het maken.

„ Sommigen der onderhoofden op Kakas en Langowang hebben zich vrijwillig aangegeven om Christenen te worden, en daar zij het opregt schijnen te meenen, heb ik hen, onder opzien tot den Heer, als de eerste do'opkandidaten aangenomen. De Heer schenke mij kracht en wijsheid, om hun het regte onderwijs doelmatig toe te dienen!

„ Zietdaar, geliefde broeders in onzen Heer! een en ander uit mijn Dagverhaal medegedeeld en u getoond, hoe genadig de dierbare Heiland ook mij tot hiertoe geleid heeft, welk een groot veld voor ons open ligt, en wat deel des wijnbergs mij daarin is aangewezen. Laat niet na om genade, kracht en wijsheid voor mij te bidden!"

Te Rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederl. Zendelinggenootschap.

Sluiten