Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heer genadiglijk de gebeden verhooren, die niet alleen in het Vaderland, maar ook in deze afgelegene gewesten, steeds in onze openbare en bijzondere godsdienstige zamenkomsten, in naam van Christus, ootmoedig en vertrouwend tot Hem worden opgezonden !

„ Wat mij aangaat, die nu bijna twaalf jaren als Zendeling en, op 'ast van het Gouvernement, als waarnemend Predikant te Banda werkzaam ben, onder vele moeijelijkheden aan mijne betrekking en standplaats verbonden, ik ben steeds werkzaam gebleven, ten nutte der Bandasche Christenen; hoewel ik van het vorige jaar vele dagen moet afschrijven , op welke ik, tot mijn gevoelig leedwezen, door ziekte en zwakheid verhinderd werd mijnen arbeid te verrigten. Sedert de maand December ben ik door Gods goedheid in staat gesteld, om naar gewoonte mijne ambtsbezigheden waar te nemen.

„ Des Zondags houde ik voor de Christenen, zoowel Europcërs als Inlanders, in ons schoon gemetseld en wel ingerigt kerkgebouw, eene zoo ik meene verstaanbare en doelmatige redevoering over de waarheden en pligten van onze heilige godsdienst. De opkomst tot deze bijeenkomst is doorgaans schaarsch, met uit?ondering van cjen eersten Kersdag, want dan komt het meerderdeel der Bandasche Christenen, die alsdan, meerendeels nieuwe kleederen aandoen, in de kerk. Doch dat deze menschen, met wezenlijke belangstelling in hpu toekomstig geluk, gaarne de openbare godsdienst op de zonen feestdagea gezet zouden bijwonen, daar, is het

Sluiten