Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden, bepalen wij ons tot de volgende voorname eenvoudige waarheden, namelijk: dat God alle aanspraak heeft op onze dienst en ons zal straften, als wij niet overeenkomstig zijne geboden hebben geleefd; dat alle mensclien zijne wetten overtreden hebben; dat de Godsdienst der Hindoos geen' weg van behoudenis aanwijst, door daadzaken bewijzende, dat het baden in den Ganges , het bezoeken van zoogenaamde heilige plaatsen enz. , nooit het hart kan reinigen; en eindelijk, dat wij re vergeefs op een anderen verlossingsweg zullen wachten buiten dien, welke in het Evangelie is ontdekt. Wij maken onze rede zoo eenvoudig mogelijk, ten einde daardoor voor allen verstaanbaar te zijn ; en terwijl wij sterk zijn in de ontvouwing der waarheid en de dwalingen van het stelsel, dat zij volgen, moedig aantasten, trachten wij hunne gramschap door den geest der liefde te ontwapenen; en nog nooit hebben wij van iemand eene onbeleefde uitdrukking ten onzen aanzien vernomen. Integendeel hebben zij naar de boodschap, die wij van Gods wege tot hen bragten, gehoord, als zulken, die deszelfs aanbelang gevoelen en begeerig zijn, om zich naar deszelfs voorschriften te gedragen. Welke de gevolgen daarvan zijn zullen, weten wij niet; maar verzekerd zijnde, dat het woord, hetwelk wij prediken, het onvergankelijke zaad is, dat eeuwig leeft en blijft, vertrouwen wij op de Goddelijke belofte: „ Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeeren, maar het zal doen' wat

Sluiten