Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien aard ontdekten. Somtijds hebben eenigen de ontvangene Traktaatjes teruggegeven, andere daarvoor verlangende, daar de gegevene in tongvallen waren, die zij niet verstonden. Over het geheel gevoelen wij ons zeer dankbaar, dat wij er zoo vele, zoo wij hopen, met zoo veel nut hebben uitgedeeld. Toen de avond ons overviel, vertrokken wij naar onze boot, den Heer dankende, dat Hij ons zoo genadiglijk geholpen had in het verkondigen van den weg der behoudenis aan zoo groote menigte, en biddende, dat zijn Heilige Geest mogt worden uitgestort, om onze zwakke pogingen tot veler bekeering te zegenen.

„ Dingsdag 18 Januarij. Omtrent ten 3 ure in den namiddag kwamen wij te Tumlook aan. De stad bestaat uit eene lange naauwe straat, doorsneden van vele kleinere, die regte hoeken vormen, voornamelijk bewoond door Hindoos van de Braminenen Schrijvers-kasten. Wij gingen van het eene einde der stad tot het andere, onze Traktaatjes uitdeelende en sprekende met het volk. De vraag naar onze boeken werd in korten tijd algemeen, en weldra was onze geheele voorraad verspreid.

„ Wij bezochten eenen tempel, opgerigt ter eere van Kalei , gebouwd op eene kunstmatige hoogte van aarde, omtrent twintig voeten boven de oppervlakte van den grond. Het gebouw zelf had eenen piramidalen vorm, met gegroefde pilaren aan de zijden en twee smalle vierkante gebouwen. Hier ontvingen vele Braminen onze boeken, en het oogmerk onzer komst in deze stad meer en meer bekend

Sluiten