Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar, dat het goed is aan den Heer alles te zeggen, wat in onze harten is, het mag goed of kwaad zijn. Mijn verlangen is, dat mijne ziel in den dag des gerigts moge behouden zijn. Het zal niet lang meer duren, dat de Heer Jezus komt, om allen te oordeelen, en ook mij. Het is regtvaardig, dat ik geoordeeld worde en verloren ga, want mijn hart is zeer boos, en wil niet één eenig goed werk doen, niet één enkel, dat God voor goed kan verklaren. Wanneer Hij toorn over mij brengt, dan is het verdiend. Maar wil de Zoon van God mij niet zaligmaken? Gij zegt: Ja, Hij wil! en ik geloof het. Gij zegt: hoe vuil uw hart ook is, Hij wil het reinigen met zijn bloed en het goed en rein maken; en dat is het ook wat ik noodig heb. Ik wenschte, dat ik tot zijne kerk behooren, zijn kind zijn en uit zijnen Bijbel leeren mogt, en ik wenschte zoo gaarne, dat Hij mij mogt aannemen en mij dat geschiedde, dat - dat - wat ? o zeg gij het Heere Jezus ! wat mij geschieden moet!

„ Lieve Heer yate ! hoor mij! dit is alles van mij, van

pahuia."

2. Van unahanga, eenen jongen Man.

„ Lieve Heer! mijn hart begeert in de kerk van Christus opgenomen te worden. Ik wilde mij gaarne geheel op eens bekeeren tot onzen Vader in den hemel, en al het booze gepraat, en al het booze

Sluiten