Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WESTELIJK AFRIKA.

Uittreksel uit het Bazelsche Magazijn der Zendeling- en Bijbelgenootschappen.

Ofschoon het westelijke deel van Afrika steeds over het algemeen hetzelfde tooneel van ellende en sterfelijkheid blijft, dat men daar sedert jaren gewoon is te aanschouwen, heeft God de gezondheid der Zendelingen op de kust van Siërra Leona in het jaar 1831 genadiglijk bewaard, en, onder vele bezwaren aan hunne roeping verbonden, hier en daar menig aanmoedigend blijk van zijnen zegen in hunne negergemeente geschonken. De Zendeling gerber schrijft uit Kisseij: „ Ik heb nog altijd reden, om den Heer te danken voor cle zegeningen, welke Hij mij van tijd tot tijd onder mijn volk laat bespeuren. Zij nemen niet alleen geregeld de middelen der genade waar, maar hunne ingenomenheid met dezelve is ook toegenomen. Verkwikkend zijn ons de bewijzen hunner liefde en gehechtheid, welke velen onzer negers ons doen blijken, en vooral openbaren zij dezelve in hunne deelneming, wanneer wij onpasselijk zijn en genoodzaakt onzen arbeid voor eenige dagen neêr te leggen." — Met droefheid voegen wij hierbij, dat eene bedenkelijke ziekte den waardigen Zendeling gerber genoodzaakt heeft, op den raad des Geneesheers en zijner Medebroederen, zich voor eenigen tijd naar Engeland

Sluiten