Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet den Heer, de eerste steenen tot opbouw zijnes heiligen tempels te leggen.

„ Wij hebben het ons niet verborgen , ook onze vertrokken broeders hebben het zich voorgesteld, en maken er rekening op, dat wel niemand meer dan de Afrikaansche Zendeling reden heeft, om dit woord van den Apostel Paulus op zichzelven toe te passen: „ Wij dragen altijd de dooding des Heeren Jezus in het ligchaam om, want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus wil (aKor. IV: 10, n)." Mogen zij deelen in de zalige ervaring, welke dezelfdegroote Apostel, onder zulke doodsgevaren, als doel en gevolg van zijne droefenissen kende, daar hij schreef: „Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vleesch zoude geopenbaard worden." — Zij zullen bij hunne landing op de kust hunnen broeder en medearbeider henke , die ontslapen is, niet meer, gelijk zij hoopten , aantreffen. Hoe smartelijk dit ook voor hem en ons is en zijn moet, daar door zijnen vroegen dood zoo menige welkome handreiking der broederliefde, en zoo menige ervaring des Zendelings-beroeps is verloren gegaan, zoo mogen wij ons echter met het stille vertrouwen bemoedigen, dat de Heer, die naar zijne verborgene wijsheid die zaak alzoo bestuurde, buiten dat middelen en wegen genoeg heeft, om hunne harten door het geloof in Hem op te beuren, en hen in hunne eenzaamheid zijnen almagtigen bijstand rijkelijk zal doen ervaren. Nog altijd hangt er een donkere sluijer over de geheele

Sluiten