Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hoop, dat zij vrucht op hunnen arbeid zouden zien, verdwenen. Maar behooren onze dwalende Europesche broeders niet, evenzeer als de Heidensche kustnegers, tot de verlorene schapen, welke de herder niet ontwijken mag, zal hij zich geen huurling betoonen ? En welk eene aanwinst zoude de zaak van Christus niet verkrijgen, indien ook slechts eenigen door den goeden herder tot de kudde werden teruggebragt, en door de kracht der goddelijke genade in bruikbare werktuigen ten nutte der arme Heidenen herschapen werden!

„ Daar twee dezer Zendelingen het Deensch als hunne moedertaal spreken, zoo is hun daardoor de onmiddellijke aanvaarding van het zendelingswerk onder de Mulatten der kust geopend; terwijl de Zendeling heinze door zijne geneeskundige kennis mede in staat gesteld is, om zonder uitstel eene menschlievende werkzaamheid te beginnen. Alle drie hebben reeds in Londen met het aanleeren der Akkra-taal, welke op de Deensche kust het meest gesproken wordt, begin gemaakt, en zullen, zooveel het hun in den eersten en meest gevaarlijken tijd van hun verblijf in dit klimaat mogelijk is, hunne oefening daarin voortzetten, tot dat de Heer hun vergunt, om in de taal der inboorlingen de groote werken Gods aan het volk te verkondigen. Alles, wat wij tot nu toe van Westelijk Jfrika gehoord en van onze geliefde Zendelingsbroederen vernomen hebben, is voorwaar niet geschikt, om ons aan de vleijende hoop op het spoedig slagen van

Sluiten