Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn geest verheugt zich in God, dat Hij door mij nietigen mensch de banier des kruises onder de Heidenen wil oprigten.

„ Den i5 den April begaven wij ons aan boord van de Java , begeleid door eenigen onzer vrienden , die ons het laatst vaarwel toespraken. Op onzen kleinen togt van Rotterdam tot in het nieuwe kanaal , die door tegenwind en waterstand tot den 2o stcn April duurde, genoten wij veel goeds, deels door het zien van nienigen onzer vrienden, deels doordien vij nog in de gelegenheid waren te Helvoet sluis , onder het gehoor van den Predikant treffers , den dood des Heeren mede te verkondigen. Ik had dit vurig begeerd, en ik dankte den Heer , die mij nog, voor het aanvangen der groote reize, versterken wilde door zijne liefde, en het laatst gevierde Avondmaal in het Vaderland zal mij een Eben-Haëzer zijn, waaraan ik met dank en vreugde zal terugdenken.

„ Den S4 sten , des morgens ten 6 ure, werden de ankers geligt en een goede oostenwind, begunstigd door het heerlijkste weder, bragt ons weldra uit het gezigt van Helvoetsluis. Met weemoed zag ik het land uit het oog verdwijnen. Vaartwel dan dierbare vrienden in Holland 1 Vaartwel, begunstigers en bevorderaars der Zendelingszaak, Bestuurders van het Genootschap, onder wier zorg en opleiding ik zoo veel goeds ontving! Eenmaal zien wij elkander weder in het Vaderland daarboven ! "

De reis der broeders ging vrij voorspoedig. Den

Sluiten