Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 sten zagen zfj de Engelsche kust fen zeilden Deuvres , en den a8 sten Landsend voorbij, en kwamen alzoo gelukkig door het Kanaal. Middelerwijl hadden zij hunnen tijd doelmatig verdeeld en onderling besloten den dag des Heeren nuttig door te brengen, ten einde, onder den zegen van Hem, die aan tijd noch plaats gebonden is, zich eenige vergoeding te verschaffen voor het gemis van de openbare Godsdienst.

Den 3o sten April kregen zij tegenwind en een' hevigen storm. Broeder gericke meldt deswegens:

„ Den geheelen nacht over heb ik niets geslapen , deels wegens de sterke beweging, deels wegens het omvervallen van alles, wat in de Kajuit niet wa* vastgebonden. Ten 6 ure hoorden wij eenen donderslag. Nu begonnen wind en zee zich nog meer te verheffen. Welk een schouwspel! De wind buldert door de lucht, even alsof geheele batterijen op eens worden gelost; de zee druischt tegen het schip, zoodat het naar alle zijden heen geslingerd wordt. Nu gaat het in de hoogte, alsof het naar de wolken vaart, en naauwelijks heb ik drie geteld, of het stort wederom in den afgrond. Het kommanderen der officieren, het geschreeuw der matrozen , het gebulder van den wind, het sissen der schuimende zee, het tegen elkander slaan der touwen en zeilen, het gezigt der wolken, die als op de hooge baren der zee rusten, waarlijk, dit alles zoude mij met vrees vervullen; maar neen! ik ben onder de vleugelen des Allerhoogsten, en onder het wijze bestuur cener vaderlijke Veor-

Sluiten