Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moge, eens toch zal het één herder en éé-ne kudde worden. Dat is het woord der belofte, waarvan een geloovig hart de vervulling wacht."

Den 9 dcn passeerden zij de linie, waarbij het gewone Neptunusfeest plaats greep, doch zonder dat de matrozen eenige baldadigheden aan onze broederen pleegden. De reis ging, onder begunstiging van eenen goeden wind, tot den 16 den voorspoedig voort, wanneer zij het eiland Trinidad in de verte zagen liggen; doch meer van rabij zagen zij de Martenfds- klippen, die regelregt omtrent vijftienhonderd voeten hoog uit zee oprijzen. „ Eij cflt gezigt (schrijft broeder gericke ) verstond ik beter dan ooit Matth. XVI: 18. Ja!, de gemeente des Heeren staat als eene rots in de woeste zee. Reeds achttien eeuwen hebben dan eens de gruwelijkste vervolgingen, dan eens de Heidensche wijsbegeerte, dan weder het drieste bijgeloof, of, gelijk in onzen tijd, het ligtzinnige ongeloof tegen dezen rotssteen aangedruischt, en toch staat de kerk van Christus nog in hare eenvoudigheid en reinheid, gebouwd op het fondament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Zij zal zich heerlijk ontwikkelen en eindelijk, naar het woord van den Almagtigen Jezus , dat ja en amen is , over alle hare vijanden zegepralen."

Van den i6 de n tot den 22 sten hadden zij steeds windstilte. Toen ontstond een zwaar onweder, vergezeld van hevigen wind, waardoor het schip en zijner masten verloor.

Sluiten