Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boot gevonden. Toen hij aan boord getrokken werd, gaf hij bijna geen teeken van leven. Wij bragten hem tusschendeks, legden hem op dekens en begonnen hem met spiritus te wrijven en een en ander geneesmiddel toe te dienen. De pols begon weder terug te keeren, en, nadat wij hem een paar uren hadden behandeld, was hij buiten gevaar, ofschoon nog in een' staat van bedwelming en bewusteloosheid , onze behandeling had de gewenschte uitwerking. Hoe spoedig is het dikwerf met den mensch gedaan! Ik zag hem nog naar boven gaan, en weinige oogenblikken daarna had hij reeds een ongeluk , dat hem aan den rand des grafs bragt. Mogten wij toch meer op de kortstondigheid des levens letten, en onze zaken bij tijds afdoen, opdat, wanneer de Heer komt, hetzij des morgens, des middags of des avonds, wij gereed zijn, om met vreugde voor Hem te kunnen verschijnen ! Ach Heer! leer ons bedenken, hoe broos wij zijn, en hoe spoedig wij misschien deze aarde zullen verlaten! Behalve eene zware wond op den rug, heeft hij zich verder niet bezeerd. Door des Heeren goedheid, hopen wij, zal hij herstellen. Ik nam uit dit geval gelegenheid, om in de stilte met de matrozen een ernstig woord te spreken.

„ Den u den Augustus. Gisteren morgen ten 3 ure zagen wij het eiland Kersmis , en dezen morgen blaauwden Java's kusten voor onze oogen. B,ij eenen zeer goeden wind voeren wij ten 6 ure het Klapper-ühnd voorbij, en ten 9 ure waren wfi reeds onder Java's kusten, liet heerlijke

Sluiten