Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebed en de smeekingen van zoo velen in Europa verhoord; dies willen wij u lovende danken, en prijzende u verheerlijken! Als het schip door den den orkaan geteisterd werd, en de golven met een hevig gedruisch tegen hetzelve aanstieten; als de baren op elkander zich stapelden en de onweders over ons hoofd losbarstten; als het schip oprees en als op arendsvleugclen ten hemel gedragen werd en de diepe kolk ons dreigde te verslinden; dan waart gij o Heer! mijn troost, mijne toevlugt, mijn hoog vertrek op eene rots; dan zat ik onder de schaduw uwer vleugelen veilig. In de uren der droefenis waart gij mijn troost, in die der blijdschap mijne vreugde, in die der donkerheid mijn licht! Ach ! dat elke polsslag eene dankzegging, elke" ademtogt een lofzang ware! Deze reis is een nieuw Eben-Haëzer. Daarop steunende wil ik verder mijnen togt voortzetten. Amen.

EVANGELISCHE BROEDER-GEMEENTE.

Wij kunnen niet nalaten aan onze Medeleden mede te deelen, dat op den 2i"en Augustus des vorigen jaars het eeuwfeest van het Zendelingswerk der Broedergemeenten is gevierd geworden, onder anderen ook door de gemeente te Zeist , uit wier Verslag wij het navolgende overnemen.

Ten 9 ure van den 2i sten Augustus werd eene feestredevoering gehouden met gebed; ten x i ure werd een opstel voorgelezen, door de Zen-

Sluiten