Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Traktaten en Arabische N. Testamenten naar Merdin afzond, reeds aan deze zijde van Mosul door de Arabieren is aangehouden en uitgeplunderd. Ook de twee kisten werden door hen geopend, maar daarin geene geldswaarde vindende, lieten zij die verder onaangeroerd, en dezelve kwamen gelukkig te Mosul en van daar naar Merdin. De twee Syriërs, die van laatstgemelde plaats naar hier gekomen waren en met deze boeken terugkeerden, werden, ofschoon beide slecht gekleed, ook van' de weinige Piasters beroofd, die wij hun als reisgeld hadden medegegeven.

„ Mijn Perzische onderwijzer is een inboorling van deze plaats. Hij hield zich echter verscheidene jaren in Perzië op , zoodat hij het Perzisch goed spreekt. Ik leg mij op het spreken dezer taal voornamelijk toe, om daarin tot eenige vaardigheid te komen, tegen dat ik mijne reis naar Perzië zal ondernemen Volgens het zeggen van dezen Perziaan, zoude het derde deel der Mahomedaansche inwoners van Bagdad Perzianen zijn; waaruit zoude volgen, dat mijne vorige opgave hieromtrent niet juist was. Deze Perzianen, die sedert den tijd, dat Bagdad tot Perzië behoorde, zich hier hebben nedergezet, hebben in kleeding enz. geheel de Turksche manieren aangenomen, en ook de Arabische taal tot die van het gemeene leven gemaakt, zoodat de vreemdeling hen niet van de Turken kan onderscheiden.

„ Een Duitsche Jood verhaalde mij voor eenigen tijd, dat van de Joodsche gemeente te Jeruzalem

Sluiten