Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls afgevaardigden naar Samarkand reizen, om van de aldaar wonende Joden geld te verzamelen voor de Jeruzalemsche gemeente. Doorgaans nemen zij den weg van hier over Hamadan , Teheran en Metched. In Buchara en Samarkand hebben het, volgens het zeggen dezer afgevaardigden, de Israëlieten veel beter dan in Perziè en in Turkije , zij zijn welvarender en worden door de Mahomedanen niet zoo zwaar verdrukt. Hebreeuwsch wordt slechts door enkelen verstaan, en zij zijn ook met de Talmudistische schriften weinig bekend, (i) Zoude het aanzienlijke aantal dezer Israëlieten niet de opmerkzaamheid der Christenen naar zich trekken, en hen bewegen, om ook aan deze nakomelingen van Abraham het Evangelie aan te prijzen? En zoude de gezant van Christus, als hij Perziè doortrekt, om den Mahomedanen het Evangelie te verkondigen , ook niet inkeeren bij het oude bondsvolk, en hen met de blijde boodschap van het N. Verbond bekend maken ? Voorzeker behoort hij

(l) Het aantal der Israëlieten zoude, volgens berigten van Joden, welke in Bucharïjc, Kaiulistan en Perzil gereisd hebben, zijn als volgt: In Samarkand vijf honderd, in Buchara vijf duizend familiën; verder wonen ook nog Israëliten in de dorpen in den omtrek van Buchara , wier aantal men echter niet begrooten kan. In Metched, eene stad der Perzische provincie Korahan, wonen duizend, in Ispahan negen honderd, in Jeszed drie honderd vijftig, in Turbei dertig, in Kaschan twee honderd, in Teheran twee honderd, in Schiras vijf honderd en in Buscher vijftig familiën. In het land der Afghanen bevinden zich in de stad Bulkh drie honderd, in Herat vier duizend, en in Katul drie honderd familiën. Mie deze Israëliten spreken of Turksch , zon als in Bticharije , of Perzisch, zoo als in Afghanistan.

Sluiten