Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de meeste Asiaten. Ik heb er steden bezocht, die met Amsterdam in grootte gelijk staan, en ik heb landstreken doorgereisd, waar de lagchende beemden en welbebouwde velden het geliefde Vaderland in het geheugen terugriepen. Helaas! het ware Christendom ontbreekt, en tot welk eene hoogte door nood gedwongene nijverheid moge klimmen , de bewoners kunnen nooit in waarheid gelukkig zijn. Alle ondeugden, die het hart verstrikken, als hetzelve vervreemd van God leeft, heerschen onder hen in meerdere of mindere mate, en de groote dwingelandij der regeerders dezer landen dwarsboomt elke poging tot hervorming. Desniettegenstaande heb ik de genade mogen genieten van de eerste evangeliesche zendeling te zijn, die er het woord des levens verspreid heeft en koester derhalve de hoop, dat de Almagtige beginner van het werk hetzelve ook zal voortzetten. Mij ootmoedig voor den troon van Jezus buigende, smeek ik, dat zijn naam verheerlijkt worde en deze millioenen Hem, hunnen redder, mogen erkennen.

„ In Februarij dezes jaars begaf ik mij aan boord van het Engelsche Kompagnieschip Arnhem , als tolk, geneesmeester en voorganger in de wekelijksche godsdienst. De Supercarga, de Heer lindsay , een man van buitengemeene bekwaamheden , stelde er eene eere in mij behulpzaam te zijn in de verspreiding van Bijbels cn Traktaatjes. Wij ondervonden groote moeijelijkheden, om de kust van Kanton , provincie van Fokten , langs te zeilen, en waren meermalen genoodzaakt te ankeren. Deze

Sluiten