Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen Formosa cn Fokien , cn waren in de i7 de eeuw onder het beheer van de vaderlandsche OostIndische Kompagnie; zij behooren tot de onvruchtbaarste eilanden der aarde. Hier vertoefden wij slechts korten tijd, en bereikten weldra Formosa, waar wij ten noorden van bet kasteel Zeclandia ten anker kwamen. Dit groote eiland, te voren eene der voornaamste bezittingen van onze Oost-Indische Kompagnie, is thans grootendeels onder het beheer van China en door kolonisten van Fokien bevolkt. Er kwamen vele Chinezen, die er nooit een schip hadden gezien, aan boord, en betoonden zeer groote begeerte naar Christelijke boeken, die ik in genoegzame hoeveelheid uitdeelde. De menigvuldige zandbanken, welke deze lage kust omringen, noodzaakten ons, om onze reis naar Tuk Schoc, de hoofdstad van Fokien , voort te zetten. Deze stad is langs eene groote rivier in eene schilderachtige landstreek gebouwd, en heeft omtrent vier honderd duizend inwoners. Het getal der hier verspreide boeken is aanzienlijk. Ik bediende dikwijls op éénen dag meer dan honderd lijders, die met afgrijselijke ziekten bezocht waren, en daardoor maakten wij ons bij de inwoners bemind, die nog lang ons in gezegende gedachtenis zullen houden. Wij vonden aldaar ook eenige Roomsche Christenen , die ons zeer toegedaan schenen, en ontmoetten weinige Mahomedanen. Van daar begaven wij ons naar Ningpo. Deze schoone handelplaats is in de provincie Sc het kiang , niet verre van Nanking. De Mandarijnen stelden ons hier door' beleefdheden

Sluiten