Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene groot: opoffering voor mij zijn dit eiland te verlaten. De inlanders vermeerderen zich hier van tijd tot tijd, wanneer zij zich op een goed plekje gevestigd hebben, en dit zal, hoop ik, hier het geval worden. Loz is, hoewel afgelegen en vrij, evenwel nabij alles. "

„ Ik bevinde mij thans met mijne echtgenoot en twee kinderen in den besten welstand. Voor drie maanden liet het zich aanzien, dat onze taak op de wereld zoude afloopen, daar ik met mijne huisvrouw en ons jongste kind op denzelfden tijd door zware koortsen werd bezocht. De Heer heeft echter ons leven gespaard. Mogt het zijn tot grootmaking van zijnen naam ! "

VASTE LAND VAN INDIË.

Kort Overzigt der werkzaamheden van het Londensche Zendelinggenootschap aldaar , van het jaar 1829 tot 1832.

Het zal voorzeker onze lezers niet onaangenaam zijn, wanneer wij hun dit overzigt mededeelen, betrekkelijk een wereldoord, hetwelk ook voor ons Genootschap een punt van werkzaamheid voor deszelfs zendelingen uitmaakte, en waar nog de broederen, door ons afgevaardigd, behalve den waardigen overledenen kindlinger , ofschoon in betrekking tot andere Genootschappen, arbeiden. Het voor-

Sluiten