Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Heidendom afgezworen en het Christendom omhelsd. De Heer hill heeft zijn herderswerk onder de Europesche ingezetenen te Union-Kapel voortgezet. Velen werden, er gedoopt en als leden der gemeente uit de inboorlingen aangenomen; van zulke gemeenten zijn er vier aan deze plaats verbonden. De inlandsche scholen zijn almede in bloeijenden staat, en meer nog dan te voren hebben de meisjesscholen, aan welke zich Mejufvrouwen gogerly , ray , piffard en la croix ijvervol toewijden, veel goeds opgeleverd. In den laatsten tijd hebben op dit veld der zendelingsverrigtingen onderscheidene belangrijke veranderingen plaats gegrepen , welke voor het vervolg zeer aanmoedigend zijn, en waartoe onder anderen voornamelijk behoort de afschaffing der Suttees in 1830, (1) en het ontstaan eener /ftWo-klasse, waaronder ook Braminen zijn, die zich openlijk tegen de afgoderij verklaren en hunne landgenooten uitnoodigen , om die te verlaten.

„ De missie te Chinsurah ondervond ook vele belemmeringen, onder het bestuur der Voorzienigheid , in het verlies van zendelingen, zoo door overlijden als door andere oorzaken. De Heer mundy keerde wegens ziekelijkheid met hetzelfde schip naar Engeland terug, waarmede Mejufvrouw hill naar Indië was wedergekeerd. Hij kwam alhier aan in April 1830, vertoefde tot den 2a* ten Julij 1832, en toen aanmerkelijk verbeterd zijnde, en zich middelerwijl

CO Door de Suttees wordt het verbranden der vrouw na den docjd van haren man aangeduid, eene schrikkelijke wreedheid, van overoude tijden onder de Indianen in gebruik, waarvan wij meermalen in onze Bcrigten gesproken hebben.

Sluiten