Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het huwelijk begeven hebbende, vertrok htj mee zijne echtgenoot naar Indiè. Door het vertrek van den Heer la croix naar Kidderpore , bleef de Heer pearson alleen te Chinsurah. Om deze missie te versterken, zonden Bestuurderen in 1830 den Heer t. k. higgs derwaarts, die met den Heer christie naar Indiè afreisde op den i sten Julij van dat jaar. Zij kwamen te Calcutta aan op den 24 sten October. De Heer higgs bereikte Chinsurah op den 8 sten November 1830 en op denzelfden dag, één jaar later, ontviel hem-zijn waardige medebroeder pearson door den dood. Sedert dit treurige voorval is het oppertoezigt over de Gouvernementsscholen door het genootschap niet hervat. De Heer higgs sticht in de Engelsche taal de Europesche inwoners, en oefent zich inmiddels volijverig in de Bengaalsche taal. De inlandsche Zendelingsscholen, welke te voren zoo veel opgang maakten, hebben door de veranderingen op dezen post geleden; slechts drie zijn er onafgebroken aan den gang gehouden. Op den I7 c 'en November 1831 is aldaar een nieuw zendelingshuis of kapel geopend.

„De Heer gogerly verliet Bcrhampore en keerde naar Calcutta terug in September 1827, nadat hij op eerstgemelde plaats met zegen gearbeid had. Niet zonder vrucht heeft de Heer hill in het Bengaalsch en Hindostansch voor de inboorlingen blijven prediken. Eenige Hindoo's en Mahomedanen hebben blijken gegeven van hunne opregte bekeering tot God en zijn tot leden der Christelijke

Sluiten