Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder young eene leerrede in de Maleitsclie taal, terwijl hij ook de Chinesclic school bestuurt. Om den anderen dag wordt in de Hollandscbe kerk godsdienstoefening gehouden, en aan de gevange^ nen , wier aantal helaas! tot vijf honderd geklommen is, wordt het een of ander in de open lucht voorgelezen. Dikwijls schijnt hun verwilderd hart getroffen te zijn, en niet zelden boeit de waarheid hunne aandacht. Eiken Vrijdagavond wordt eene Maleitsclie predikatie gehouden en des Dingsdags een bidstond. Bovendien gaan wij dagelijks op de straten, markten en velden tot de Heidenen, om met hen te spreken en traktaten uit te deelen. Daar vinden wij dan menigmaal enkelen ledig zitten , naast welke wij ons nederzetten, om met hen over heilige onderwerpen te spreken. De gewone inhoud onzer gesprekken is de zekerheid eener aanstaande vergelding , het bederf van den mensch , • de onontbeerlijkheid van eenen Zaligmaker, en hoe het Evangelie alles heeft en geeft, wat wij behoeven.

„ Niet alleen de Chinezen, maar ook de hier wonende aanhangers van Mahomed, putten alle hunne scherpzinnigheid uit, om het Evangelie aan te randen, zoodat de Zendeling hier niet weinig moet geoefend zijn , om goede rekenschap van zijn geloof te kunnen geven. Het volgende moge daarvan tot eenig bewijs verstrekken.

,, Op de Maleitsche markten is de uitdeeling van traktaten nog altijd zeer aanmoedigend. Onlangs was ik nog niet de helft der markt langsgegaan, of ik had reeds alle mijne traktaatjes weggeschon8

*

Sluiten