Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin de kennis des Heeren de geheele aarde vervullen zal, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken, en de Heer Jezus Christus als Redder en Zaligmaker tot aan de einden der aarde zal worden verheerlijkt en aangebeden. Wij mogen Hem wel geen jaar, tijd of dag voor zijne genadige bezoeking bepalen, maar wij hebben toch een vast steunpunt bij al ons denken, handelen, en gelooven, bij al onze zelfsverloochening, opoffering en geduld, — Hem is alle magt gegeven in hemel en op aarde. Alles is het zijne! Hij beeft ons gekocht tot den prijs zijnes bloeds, en daarom gaan nu zijne boden met getroosten moed en blijdschap uit, om in de geheele wereld het Evangelie te verkondigen, en uit Oost en West, Zuid en Noord, schapen tot zijne kudde toe te brengen. Alle zijne dienstknechten, die door de kracht zijner opstanding wedergeboren werden tot een nieuw leven, om Hem -te dienen als een priesterlijk geslacht, moeten de mare zijne overwinning verbreiden, en wie nog door de magt der duisternis gebonden zijn, opwekken, om zich aan te sluiten aan de reijen der verlosten. Mogt de Geest des Heeren zijne gezanten aanvuren, opdat er minder van het kruis gezwegen, maar deszelfs kracht meerder worde, en alle knie zich buige voor den Gods- en menschenzoon, die verhoogd is boven alle overheden en magten, aan wiens voeten de Vader alles, wat in den hemel en op de aarde is, onderworpen heeft. De Heer ga genadiglijk voort zijn aanschijn over alle oorden, genootschappen en harten te doen lichten, en Hij

Sluiten