Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer gunstig, zooals blijken zal uit de navolgende brieven van den ijverigen Zendeling john wray , waarvan wij een uittreksel willen mededeelen.

In den eersten brief, gedagteekend Berbice 13 November 1832 , lezen wij :

„ Ik ben verbaasd over de groote menigte van Negers, die alle Zondagen van alle hoeken der Kolonie herwaarts komen tot bijwoning van de godsdienstoefeningen in onze Kapel, en het vurigste verlangen naar zedelijke en godsdienstige opleiding te kennen geven. Zij verlangen vurig naar godsdienstig onderwijs, en zij omringen ons gedurende den gehcelen rustdag zoodanig, dat wij naauwelijks tijd hebben om te eten.

„ Gisteren wederom was de Kapel zoo buitengemeen vol, dat elk plaatsje, zelfs onder en op de trappen van het spreekgestoelte, bezet was, en ik naauwelijks door de menigte heen naar mijne plaats konde komen, en toch moesten nog velen weggaan, voor welke geene plaats te vinden was. Reeds twee uren voor den aanvang der godsdienstoefening was de Kapel vol. In ieder gedeelte van Berbice zijn de Slaven hongerende en dorstende naar kennis, en om het Woord van God te leeren lezen. Het onlangs door het Gouvernement genomen besluit heeft de gelukkigste uitwerking gehad, daar het allen arbeid op den Zondag doet staken, en den Slaven het regt verzekert op godsdienstig onderwijs , en het is aandoenlijk te zien, hoe naauwgezet zij zijn in het doorbrengen van dezen heiligen dag, ter verkrijging van geestelijke kennis. Langen

Sluiten