Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere dagen vieren, zich door eene van den priester verrigte plegtigheid in het huwelijk begeven, en hunne kinderen laten besnijden. Bijgeloof en onwetendheid zijn bij hen algemeen. Hun grootste geluk stellen zij in den huisselijken vrede, en hunnen aanzienlijksten rijkdom in vele en gezonde kinderen. De Chinezen worden van allen zeer gehaat, en een' Chinees gedood te hebben bezwaart het geweten van den Javaan niet.

„ Wat het land aangaat, hetzelve is zoo voortreffelijk, dat ik nog nooit zulke heerlijke gewesten in het beste gedeelte van Duitschland gezien heb, als op mijne reis van Soerakarta naar Soerabaija langs de Solosche rivier, waar de natuur in voortbrengselen en schoonheden uitnemend rijk is. Indien de zonde en hare gevolgen zich hier niet vertoonden , konde dit land in waarheid een paradijs genoemd worden.

„ Gaarne was ik langer bij mijnen broeder gebleven , ook om de aangenaamheden van dit eiland nog meer te kunnen genieten; doch mijne verpligting gevoelende, om zoo spoedig mogelijk ter plaatse mijner bestemming, en alzoo ook in de gelegenheid te zijn , om D s . kam in zijne klimmende jaren te kunnen ondersteunen, besloot ik, na vijf weken bij mijnen broeder vertoefd te hebben, naar Soerabaija op reis te gaan, alwaar ik na eene reis van tien dagen den 2o sten dezer ben aangekomen, en alle mijne broederen in welstand ontmoet heb. Binnen weinige weken hoop ik mijne reis voort te zetten. "

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van hetNederl. Zendelinggenootschap, alwaar

van de pers gekomen is c°. 46 der kleine Stukjes : Troostwoord voor Christenen in alle wederwaardigheden,

door m. i.uther.

De prijs is 17| Cents.

Sluiten