Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling zijner gezondheid, reeds naar Java vertrokken, daar hij, volgens de jongste berigten, in beteren welstand, nog vertoefde, verlangende als Zendelingsleeraar bij eene reeds gevestigde gemeente geplaatst te worden. Broeder heijmering van Letty was juist bij den dood van broeder terlinden op Timor tegenwoordig, en nam daar bij voorraad, op verzoek van den kerkeraad, de zorg voor de Koepangsche gemeente op zich. Dit bleek ons uit schrijven van dezen broeder naar Batavia. Wij zeiven echter ontvingen, noch van dezen, noch van eenigen anderen broeder, öp de Zuidwestereilanden werkzaam, in de laatste maanden eenig berigt.

Aangenaam zal het u geweest zijn in het belangrijke Reisverhaal van broeder kam , dat wij in onze Maandberigten plaatsten (i) , de gunstige vooruitzigten óp te merken, onder welke de broederen riedel en schwar.z hnnne werkzaamheden op Celebes hebben kunnen aanvangen, gelijk zij zeiven in het berigt hunner vestiging mede eene blijde hoop op goeden uitslag, onder den zegen des Heeren, te kennen gaven. Van deze broederètl ontbreken 011S echter al mede latere tijdingen, Zoowel als van broeder hellkndoorn, die te Menado aan zijne medebroederen zoo lofwaardig voorbeeld geeft van getrouwen ijver.

Van broeder wentink, op het eiland Lot, bij Rio, ontvingen wij zijn Dagverhaal, loopende van

(O Maandberigt 183a, n®. n.

9 *

Sluiten