Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mei tot Qctober des vorigen jaars. Wij vernamen uit hetzelve, hoe deze broeder met zijn gansche gezin en alle de bewoners van Loz door eene ernstige ziekte werd aangetast, maar ook, onder Gods zegen, met alle de zijnen en velen der inboorlingen daar ( van herstelde. Van de laatsten zetten zich bij toeneming op Loz neder, zoodat de avondgodsdienst , welke onze broeder dagelijks houdt, reeds door een dertig menschen wordt bezocht, van welke sommigen bok meer aandacht betoonen. Tot groote vreugd van broeder wentink , was de onbekwame en zedelooze schoolmeester op Rio, door eenen bekwamen en braven man vervangen en zag men hiervan bij de leerlingen reeds goede vruchten. Ook was men er op bedacht, om eene Chinesche school op Rio te openen. Broeder wentink verheugt zich zeer over ons besluit, om hem vooralsnog op zijnen post te laten, waar hij bij toeneming op vruchten van zijnen arbeid hoopt.

Van broeder gutzlaff gaven wij u het korte verslag zijner tweede reis langs de kust van China te,lezen, en aangenaam is het ons u te kunnen melden, dat van het meer uitvoerige verhaal zijner eerste reize, door hem in het Engelsch uitgegeven, weiara eene, zoo wij niet twijfelen, zeer goede vertaling het licht zal zien, tegelijk met eenige levensbijzonderheden van dezen zeldzaam begaafden en vurig ijverenden dienaar van Christus. Moge de Heer hem sparen, en, naar den wensch van zijn hart, hem stellen tot een middel, om voor het ver-

Sluiten