Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd tegen het einde des vorigen jaars te Utrecht gevestigd, het andere in het begin dezes jaars te Vlissingen opgerigt, waartoe ook wel het voorbeeld van onze zoo ijverige zusters te Middelburg zal hebben medegewerkt. Beide zullen, zoo wij vertrouwen , in edelen wedijver met andere reeds vroeger werkzame zusters aan ons Genootschap belangrijke diensten doen. Dezelfde zusters eindelijk te Rotterdam , van welke wij meermalen spraken, verzamelden weder, door het afgeven van Maandberigten en kleine Stukjes tegen een gering leesgeld, f 88.

De navolgende giften en erfmakingen zijn in dit genootschapsjaar bij onzen Thesaurier ontvangen :

Gift van e:n' onbekenden te Kuilenburg f aoo, —

Uit de nalatenschap van c. f. roloff,

te Zutphen overleden, „642,—

Legaat van Jonkvrouwe m. g. byleveld te Leiden , door afstand van het vruchtgebruik, hetwelk aan Jonkvr. m. j. byleveld besproken was, . . . „ 300,—

Gift van den Heer j. h. van lynden van lunenburg , van wege een' onbekenden , bij zekere gelegenheid, ƒ3000,

a|pCt. Certificaten van Werk. Schuld.

Sluiten