Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen goeden Heer overvloedig mogen ondervinden. Daarbij zie ik met blijdschap zijne genade werkzaam bij de leden der negergemeente. Het schijnt mij toe, alsof door het onaangename en drukkende, dat wij ontmoet hebben, de innerlijke kracht is toegenomen, en de geest van eendragt en liefde vermeerderd. De oudere lieden beijveren zich, om de jongeren door raad en onderwijs nuttig te zijn, en de laatsten betoonen volgzaamheid. Daarenboven mogen wij ons thans weder in de aanwinst van meer dan zeventig nieuwe leden verblijden, die door onderwijs tot den H. Doop zijn voorbereid, en waarvan op den eersten Kersdag en den daarop volgenden Zondag reeds eenenvijftig bejaarden en kinderen zijn gedoopt. Bij dit onderwijs heb ik de werking van des Heeren Geest ook in vele gewilligheid en goedhartigheid van onderscheidene meer bejaarde leden mogen ondervinden, die ik met alle regt medehelpen in het «Kerk des Heeren noemen mag."

Te rotterdam , bi) M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederl. Zendelinggenootschap.

Sluiten