Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet niet uit liet land gevoerd, zonder daarvoor iets terug te ontvangen ? Op alle deze vragen kunnen wij met besliste zekerheid antwoorden: „ Neen ! " Wat onze Zendelingen onder de Heidenen gedaan, over de Heidenen geschreven, en voor Christus geleden hebben, dat alles heeft onschatbare zegeningen over ons Vaderland verspreid. Men kan allerduidelijkst aantoonen, dat .onze kerken beter van predikanten zijn voorzien, dat er meer kandidaten voor het leeraarsambt voorhanden zijn, en meer jongelingen daartoe opgeleid worden, dan wij zouden gehad hebben, indien wij onze Heidenboden hadden te huis gehouden. En even zoo laat zich bewijzen, dat wij meer tot verspreiding van Bijbels en Traktaten, meer voor Zondagsscholen, meer voor inlandsche zendingen hebben bijgedragen dan wij zouden gedaan hebben, wanneer wij voor de zendingen onder de Heidenen niets afzonderden. De geschiedenis onzer dagen leert, dat de zendelingschappen onder de Heidenen den weg gebaand hebben tot andere Christelijke ondernemingen; zoo was het in Engeland , en evenzoo is het in Amerika. Gelijktijdig met de zendingen onder de Heidenen begonnen ook die veelvuldige buitengewone opwekkingen onder de Christenen, waardoor zich onze dagen kenmerken, en zij wonnen in omvang, kracht en reinheid evenredig met het toenemen onzer zendingen onder de Heidenen. En wie kan zeggen , hoe veel wij van den zegen Gods, welke thans zoo zigtbaar op onze kerken rust, aan onze (voorwaar door Hem gewerkte en van onze zijde zoo

Sluiten