Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen, bekommernissen en verdrietelijkheden der wereld ontheven is, en leeft bij haren Heer, en ik, door de genade Gods, met job mag zeggen : „ Dc „ Heer heeft, gegeven, de Heer heeft genomen, dc „ naam des Hteren zij geloofd Het afnemen mijner eigene ligchaamskrachten en geestvermogens meer en meer gevoelende, en daarbij aan mijne overledene gade denkende, zing ik met genoegen:

Eerlang zal ik met u rusten , 'k Rijp al vast voor do eeuwigheid, 'k Staar vast op die bigde kusten , Daar mij 't hoogst geluk verbeidt.

„ Het zal niet ongepast zijn n bij deze gelegenheid cenige bijzonderheden haar betreffende, gedurende de acht-en-twintigjarige loopbaan, die zij met mij in het Zendelingswerk heeft afgelegd, mede te deelen. Zij was de eerste Europesche vrouw, die in het jaar 1804 ' ,aar vaderland en maagschap verliet , om in de binnenlanden van Afrika onder de Heidenen werkzaam te zijn, en wel aan de Zakrivier , alwaar zij bijna een jaar met mij onder het grootste levensgevaar, zoo wegens de wilde Boschjesmannen en uitgewekene Kaffers , die in dien tijd vooral zeer vijandig en oorlogzuchtig waren, als wegens gebrek aan levensbehoeften, gemoedigd en getroost heeft doorgebragt, en onder het vrouwelijke geslacht veel nuts heeft gesticht.

„ Van de Zak'rivier vertrokken wij op last van broeder kicherer naar Graaf-Reinet. Aldaar ook zocht zij, gedurende ons verblijf van ruim vier iaren, bij alle gelegenheid nuttig te zijn, en verwierf zij de hoogachting en liefde van aanzienlijken en geringen, van vrijen en dienstbaren, en wij verdokken van daar tot droefheid dergenen, die ons lief geworden waren.

«Wij vestigden ons toen te Tulbach , en woonden aldaar nu sedert twee-en-twintig jaren, gedurende welken tijd zij ook naar vermogen werkzaam

Sluiten