Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 23 sten October kwamen onze broeder en zuster gelukkig te Amboina aan. Broeder Baa werd hier spoedig ongesteld, waardoor hij gedurende eenige weken niet lezen noch schrijven konde. Hij bragt eenigen tijd, ter herstelling zijner wankelende gezondheid , verwijderd van het woelige Amboina , op een buitengoed van zijnen zwager door, waar hij langzaam herstelde. Naar Amboina teruggekeerd, genoot hij gedurende eenen geruimen tijd vele genoegens , in het gezelschap zijner vrienden, en vooral van broeder kam . Door hevige weste winden verhinderd kon hij, ofschoon gereed om weder naar Makisser te gaan, niet vertrekken en was hij bij het afgaan zijner berigten nog op Amboina. Zijn oponthoud te Amboina was echter, onder meer, ook daartoe nuttig geweest, dat hij de koepok-enting had aangeleerd. „ Ik wensch ," schrijft hij, „ zoo de Heer mij gelukkig op mijn eiland brengt, dit middel in beoefening te brengen, waartoe mij de Doctor alle hulp bewijst, hopende dat dit ook tot zegen voor hen zijn zal. Ik heb eenige kinderen op Amboina geënt, hetwelk met eenen goeden uitslag is bekroond.

„ Nog heb ik vergeten," zoo eindigt het Journaal, „ om u bekend te maken, dat ik bij mijn vertrek van] Makisser door den Radja verzocht ben, om een' schoolmeester voor eene der afgelegene negerijen des eilands van Amboina mede te brengen, om welken ik bij de schoolcommissie aldaar verzocht heb, en die mij ook is toegezegd. Dit verblijdt mij zeer; want voor drie jaren wilde men geene an« dere school hebben dan de eene, die men had;

Sluiten