Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaneenschakeling van gewonnen en verloren veldslagen aantreffen. Drie Opperhoofden, die den troon b°magtigd hadden, werden de een na den anderen binnen een jaar tijds weder van denzelven verstooten en omge'oïagt.

Ook de Provincie Tigris , waar gobat woonde, was eene aandoenlijke schouwplaats van oproer en geweld. Na den dood van sebagadis wilde ieder Opperhoofd de opperheerschappij zich aanmatigen. Sebagadis had, door middel der Zendelingen, eenen diepen indruk van de Goddelijke waarheid in zijn hart ontvangen; hij stierf niet zonder blijken van eene hartelijke bekeering tot God. De hartelijke liefde, waarmede hij de Zendelingen als een vader beminde, is ten deele op zijnen zoon wolda michael overgegaan, die zich ten minste daarin van alle de andere Abyssiniërs onderscheidt, dat hij streng zijn woord houdt. Deze opregtheid heeft hem wel het meest de toegenegenheid, die velen hem toedragen, doen winnen; de meeste Opperhoofden hebben zich aan hem onderworpen, en uitgenomen een klein gedeelte is die Provincie in rust. Hij woont In Adi-Grat , waarheen hij ook gobat heeft ontboden, wien hij het beste huis tot verblijf heeft aangewezen. — „ Hier ben ik nu," schrijft gobat , „ na menigmaal door plundering en moord bedreigd te zijn, sedert negen maanden, en heb niets uitgevoerd, maar veel aan mijne oogen geleden." (Eene oogziekte, met welke hij reeds in Egypte te worstelen had). „Nu hoop ik binnen eene maand dit land te verlaten, en naar Egypte te vertrekken, om van daar

Sluiten