Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdanen alleen door zijne waardige en ernstige houding. Hij is een man van middelmatige grootte, gezet, met een rond gezigt en bedekt voorhoofd. Eergierigheid, argwaan en eene buitengemeene rusteloosheid zijn uit alle zijne gelaatstrekken te lezen. Overigens heeft hij een belangrijk niet onaangenaam voorkomen. Hij ontving mij met alle hartelijkheid en betoonde mij op allerlei wijze zijne vriendschap. Hij begeerde dat ik bij hem zoude overnachten, doch ik sloeg dit af; en daar het reeds laat was geworden, verzocht ik te mogen vertrekken, hem belovende den volgenden dag nader en meer met hem te zullen spreken over zijn verlangen om Zendelingen te hebben. Naar mijnen wagen terugkeerende, dankte ik God in mijn hart, dat Hij het gemoed van dezen Wilden gunstig voor mij gestemd had, wiens woord alle de stammen in den omtrek doet beven. De meesten der kleine naburige volken zijn door hem uitgeroeid , of zeer verzwakt en tot armoede gebragt; hij heeft zijne veroveringen zelfs tot de kust van Mosambique uitgestrekt, waar hij de Portugezen, die gepoogd hadden zijn vee te bemagtigen, heeft teruggedreven. Het volk, dat hij beheerscht, is het krijgzuclitigste en misschien ook het ruwste van Afrika. Wanneer zijne lieden zich bij andere stammen laten zien, kan men er op rekenen, dat het alleen is om krijg en verwoesting onder hen te brengen, en weldra verspreiden zich dan ook de onlusten in den ganschen omtrek. Mosolekatzi is de grootste despoot , dien de wilde Afrikaansche stammen immer gehad

Sluiten