Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de achterdocht des ijvcrzuchtigen tirans te zullen gaande maken. Evenwel het belang gevoelende van zoo spoedig mogelijk tot hen terug te keeren, onderhield hij zich op zekeren tijd daarover met mosolekatzi . „ Laat uwe vrienden weten," zeide hij, „ dat gij nog leeft, want als ik hun zulks doe aanzeggen, zullen zij mij niet gelooven." Na lange onderhandelingen, ingevolge waarvan de Zendelingsbroeder zich verbond om terug te keeren en alsdan eene zending in het land van mosolekatzi te vestigen, gelijk die welke lemuè en rolland te Moüka , het verblijf van eenen zijner vasallen, hadden aangevangen, ontving de Heer pelessier . vrijheid om-zijne broederen wederom op te zoeken, en reisde af overladen met geschenken van den koning der Metebelen.

„ Doch hoe konde men staat maken op de woorden eens mans, die, overheerscht door vrees, gedreven door ijdelen schrik, bij een beschuldigend geweten, aan gedurige achterdocht is prijs gegeven ? Naauwelijks was onze broeder, dankbaar wegens den uitslag zijner reis, bij zijne medebroederen te Alosika aangekomen, of zij vernamen, dat mosolekatzi , die hen voor de aanstokers hield van den oorlog, welken de Griquas hem wilden aandoen , het plan beraamd had, om hen allen om te brengen. Dit gerucht maakte te meer indruk op onze broederen, daar zij nog kort geleden zes ongelukkige vreemdelingen op bevel van den tiran hadden zien ombrengen, die verdacht werden bespieders te zijn. Zij braken daarom onverwijld

Sluiten