Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op , spanden hunnen wagen in, en vertrokken diep bedroefd van Mosika naar Lattakkoo , vergezeld door vele Baharutzen, die hun vertrek betreurden , en een groot eind wegs hen begeleidden.

„ Meent echter niet, dat onze broederen, na zoo vele en herhaalde teleurstellingen, hun geliefkoosd plan hadden opgegeven. Integendeel waren zij gereed, om in den loop des verledenen zomers eene vierde poging te doen. Zij hadden reeds een gezantschap aan mosolekatzi afgevaardigd, om hunne onschuld te betuigen, en van hunne goede gezindheid ten zijnen aanzien hem te verzekeren. Reeds hadden zij met goed gevolg eene reis naar het Opperhoofd der Griquas volbragt, om hem eenen nieuwen aanval op den Koning der Metebelen te ontraden. Zij waren vol moed en hope. Maar ziet I op eenmaal werden hunne plannen wederom verijdeld. Dirgan , een gevreesd Opperhoofd der Zoula's, deed eenen onverhoedschen aanval op mosolekatzi en bragt hem een groot verlies toe. Deze, woedend door gekrenkten hoogmoed, wreekte zich door te vuur en te zwaard vele naburige stammen te verwoesten , onder anderen ook eenen stam der Barolongen, aan welken de Zendelingen tweemaal het Evangelie verkondigd hadden, en die nu bijna geheel werd uitgeroeid. Vele dorpen werden in rookende puinhoopen veranderd, en men zag in dezelve allerwege opeengestapelde lijken. Het Opperhoofd der Baharutzen werd voornemens Mosika te verlaten en de vlugt te nemen; want mosolekatzi , die voor zijne vijanden naar het Noorden

Sluiten