Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd in die taal een lofzang aangeheven en met veel stichting gezongen. Er is geen twijfel aan of de lieer was met zijne zegenende tegenwoordigheid in ons midden.

„ De bijdragen, welke ik des anderen daags ontving , beliepen met de Collecte zamengenomen honderd negenenvijftig rijksdaalders, hoewel niet alle lieden op de plaats waren, wegens den hoogen stand der A^-rivier, waardoor zij belet waren tot de godsdienst op te komen. De Philiptoti's kinderschool , welke zeer oordeelkundig bestuurd wordt door Mevrouw read , is in een' bloeijenden toestand, de dagschool evenzoo. Het door den Heer james read ingevoerde stelsel van onderwijs is voortreffelijk. De kinderen zeggen hunne lessen met groot gemak en genoegen op, en de vorige gedwongenheid in de scholen bemerkt men thans niet meer. Van slagen weten zij niets meer, geene enkele roede is er te zien; maar het komt mij voor, dat de kinderen beter leeren dan in vroegere dagen. Wanneer de schooltijd geëindigd is, vertrekken de scholieren in geregelde orde onder het zingen van een gepast gezang. Alle de kinderen schijnen zeer vergenoegd te zijn en naar den volgenden schooltijd te verlangen. Met édn woord, aan de Kat- rivier gaat alles voorspoedig. Wat de tijdelijke aangelegenheden betreft, zoover als mijn oog kon reiken, zag ik de velden bedekt met tarwe, gerst, haver en plantgewassen van allerlei soort. Hier merkte ik op, dat de Hottentotten werken willen, als zij maar zien, dat men hen niet verdrukt. Op mijne

Sluiten