Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 104. Kennisgeving der aanstaande Algomeenc Vergadering te Rotterdam , 17 Jalij, bij welke onze medebestuurder f. ï. iaan de Redevoering hoopt te doen. Uitnoodiging. Zegenbede. 105- CHINA. 115. Gunstige gelegenheid en uitzigten aaDgaande de oostelijke kusten van dat uitgestrekte rijk, ook aangaande het zuidelijke gedeelte des rijks , waarover dit berigt gaat. Volgens berigt van Doctor morrisson op Macao, van i4 October i833 , worden er ook uit andere oorden, zoowel als uit Engeland, pogingen in het werk gesteld voor China. » Met zijne medehelpers uit de inboorlingen, afa , agono en anderen, en medehulp van Zendelingen van andere Volken en Genootschappen , ook door de drukpers, werkt bij gestadig voort, met gebeden om' don magtigen invloed van den II. Geest." Verspreiding van godsdienstige geschriften, ook onder studenten , die soms honderd mijlen afstands ver komen. Zware bezoekingen over het gewest Kanton. Gunstige veranderingen in China sinds zijne eerste komst in dat land voor zesentwintig jaren. Werkzaamheden van den nationalen helper, cnooiieensano . Berigt aangaande gutzlaff . Aankomst van vijf Amerikaansche Zendelingen.

Sluiten