Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 197- 204. 205- 211. 205- 209. 209- 211. en ander goeds, bij groote verandering ten goede onder Christenen en Heidenen. Brief van den broeder i. g. schwarz , te Kakas , 3i December i833. Verschrikkelijke epidemische ziekte, vooral te Menado , » alwaar het getal der dooden dat ten tijde der Cholera, drie jaren geleden, te boven giat." Godsdienstige gesteldheid onder de Alvoeren, » allerellendigst en beklagenswaardig." » Offeranden aan den duivel, achtgeven op vogelgeschrei," enz. Ook de gesteldheid der kleine Christen-gemeente (van vierendertig zielen) allerellendigst. CHINA. Uittreksel uit een' brief van den Eerw. medhurst, Batavia, i4 December i833, aan Bestuurderen van het Londensche Zendelinggenootschap. De mogelijkheid van den arbeid der Zendelingen in China vermeld en gestaafd, ook door een uittreksel uit een' brief van broeder gützlaff. Blijde uitzigtcn voor China. Vurige ijver des schrijvers voor de Chinesche zending. Uittreksel uit een' brief van den Zendelingsbroeder k. gutzlaff , Kanton a3 Maart i834, aan Bestuurderen Van het Nederlandschc Zendelinggenootschap. Uitdeeling van boeken, gedurende de vier win-

Sluiten