Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij vooral die Christus nog niet kennen, en niet, gelijk wij, in zijnen naam kunnen toegaan tot God als tot hunnen God en Vader, o Hoe betaamt het ons niet voor hen te bidden, dat zij die behoefte gevoelen en Hem zoeken en vinden mogen, die niet ver is van een iegelijk van ons, en ook aan de Heidenen zich niet onbetuigd heeft gelaten, maar bovenal , dat dit jaar hun het gezegendste hunnes levens zijn mogt, waarin zij den Heer Jezus Christus leerden kennen en aanroepen, en met ons aan dienzelfden Heer werden verbonden. Als wij zulk een gezegend nieuwjaar aan alle Heidenen toebidden, en daartoe de werkzaamheid van alle Bijbel- en Zendelinggenootschappen aan den Vader in den Hemel aanbevelen , opdat Hij door dezelve zijn Koningrijk doe komen over de gansche aarde, dan zal ook een nieuwe ijver in ons ontbranden, om daartoe zooveel wij kunnen mede te werken. Geliefden! wij wenschen den lust tot bidden en den ijver tot werken, ook door onze Maandberigten, bij u op te wekken en levendig te houden. Moge het ons daartoe gelukken door onze mededeelingen uwe belangstelling in het ongelukkige lot der Heidenen , uwe dankbare blijdschap over de toebrenging van velen , uwe hartelijke deelneming in den moeijelijken arbeid, in de veelvuldige bezwaren en beproevingen der Zendelingen dikwijls gaande te maken! Moge, bij eene gelukkige keus der berigten aan onze zijde, bij u een toegenegen oor en een opmerkzaam hart gevonden worden, om met het gehoorde en gelezene uw voordeel te doen! Daartoe gebiede God zijnen zegen

Sluiten