Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien van anderen , wier bijoogmerken zich met den tijd hebben geopenbaard, of die om andere redenen wederom zijn teruggegaan. Maar is niet dikwerf het goede zaad des woords bier en daar in steenachtigen grond gevallen, waar het welig scheen op te schieten , maar geene diepte van aarde had en weldra verdorde?

„ De scholen onder mijn bestuur zijn thans negentien in getal, te weten twee Engelsche en zeventien Tamulsche. Het onderwijs, dat de kinderen ontvangen, is voornamelijk in het lezen, schrijven en rekenen, en meer bepaaldelijk Godsdienstonderrigt. De kinderen in de eerste klasse der Engelsche scholen lezen, behalve den Bijbel, vele andere godsdienstige onderwijsboeken, en in deze zoo wel als in de Tamulsche scholen, binnen en buiten het Zendelingsgrondgebied , worden de grondwaarheden van de Christelijke Godsdienst, in de onderscheidene klassen , door middel van doelmatig ingerigte katechetische onderwijsboeken en beknopte Bijbelgeschiedenissen geleerd. Op bepaalde uren in dc week ontvangen de kinderen in de Engelsche en Tamulsche scholen van de Zendelingsplaats mondeling onderwijs in de Godsdienst, wanneer hun nader wordt verklaard, wat zij van buiten geleerd hebben. Dit geschiedt door de inlandsche onderwijzers bijna dagelijks en door mij des Woensdags en Zaturdags.

„ Meest alle de Tamulsche scholen buiten het gebied der zending zijn in 1829 en 1830 door mij en mijne echtgenoot opgerigt, en sedert bestuurd door inlandsche onderwijzers. Daar zijn thans in deze dertien scholen, in welke dc meeste kinderen geboren Heidenen zijn, honderd drieënveertig jongens en zeventig meisjes, in onderscheidene klassen afgedeeld. De Bijbel is ook daar het voornaamste leesboek. " (Vervolg in een volgend n°.)

Sluiten