Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorttreden in den grootsten werkkring, onder het talrijkste volk der aarde. Welligt verspreidt de verwoestende oorlog deszelfs verschrikkingen in het vaderland, terwijl ik dit schrijf, of nieuwe omwentelingen boeijen de aandacht van duizenden ; doch al ware dit zoo , de Christenen in het vaderland zullen de uitbreiding van 's Heilands Rijk onder alle beroerten niet uit het oog verliezen. „ Onder het diepe gevoel van mijne nietigheid en onbekwaamheid heeft de goedertierene God mij nooit verlaten, ik heb alles aan de goddelijke genade te danken, en ik mag, vervuld met vreugdegevoel, zeggen: Uwe voorbede, geliefde christelijke Vrienden ! is niet te vergeefs geweest. China is niet meer geheel voor het Evangelie gesloten, wij hebben vrijen toegang tot de zee-gewesten. De Keizer van China , die zoowel over Heidenen als Mahomedanen heerscht, kan niets in het Woord van God, na rijp onderzoek, vinden, hetwelk aanleiding tot oproer zou kunnen geven en daarom onthoudt Hij zich van alle tegenkanting. Alhoewel ik overtuigd ben, dat het uitstrooijen van het goede zaad eerlang voorzeker tegenstand zal vinden, zoo mag ik nogtans hopen, dat God zijn werk, eens begonnen hebbende, ook gewisselijk zal voltooijen. Wij ontmoeten hier geenszins vijandigheid in de inboorlingen; integendeel zij zijn vriendelijk , openhartig en altijd gretig, om iets van het Evangelie te hooren en te lezen. Maar het is niet het reikhalzende verlangen, om met den Verlosser bekend te worden, hetwelk hen aanzet, om nader onder-

Sluiten