Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen ik dit zag en hoorde, ik kon niet langer weigeren en gaf hun rijkelijk van liet brood des levens.

„ Eene maand na ons vettrek bereikten: wij het voorgebergte Schan tong , en staken van daar over naar Mantchoe-Tartarijê. Wij landden liet eerst in de Tutig taze Aiw/w-baai. De inwoners, groofendeels Chinezen van het gewest Schan long , ontvingen ons vriendelijk, maar bragten eenige zwarigheden in aangaande onze boeken, welke zij voor geschriften der Roomschgezindcn hielden. Wij hadden op eene groote koopvaardijvloot menigvuldige gelegenheid tot verkondiging der blijde heilmaar van het Evangelie.

„ Na den a8 sle ° November op de reede van Kat schoc, eene groote handelplaats, aangekomen te zijn, geraakten wij. óp eene bank en liepen groot gevaar van beide schip en leven te verliezen. De inboorlingen betoonden zich zeer menschlievend, maar de Mandarijnen weigerden ons alle hulp. Toen. de benaauwdheid op het hoogste geklommen was en wij op het punt waren, om alles aan de baren prijs te géven, verloste ons God met zijne almagtige hand, door het gebieden vail eenen zuidenwind, die eene groote menigte waters uit de Gele zee aanvoerde, zoodat het schip, na hevig gestooten te hebben , weder in diep water kwam. De genaderijke God wórde- in alle eeuwigheid gepiezen! De koude .was verschrikkelijk, ofschoon wij slechts op 41 0 N. B. waren, en onze Bengaalsche matrozen leden ontzaggelijk.

Sluiten