Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalden ons, dat velen van hen, door den honger gedreven, naar hunne oude woonplaats waren teruggekeerd , om in den nacht van hunne eigene akkers eenig koorn weg te stelen. Maar de Zoula's, die hun land in bezit namen, betrapten hen en vermoordden hen zonder barmhartigheid. Honderden van deze ongelukkigen vielen alzoo onder hunne werpspiesen. Te vergeefs wierpen zij zich voor hen ter aarde en baden om erbarming; de Zoula kent die niet. Zoo is eene groote menigte omgekomen. Wij vonden het getal der Baharutzen zeer verminderd en de opperhoofden zeiden ons, dat allen, welke wij misten, op deze wijze hunnen dood gevonden hadden.

„ Toen wij hun den voorslag deden, om onder het gebied van waterboer zich neder te zetten, was moïle , het jongere opperhoofd, met de meesten terstond daartoe bereid, maar mokatla had in' het geheim een ander plan. Hij stelde zijn vertrouwen op berend , een ander opperhoofd der Griqua's, die eigenlijk den oorlog het eerst had aangestookt, en hoopte, dat deze weldra mosolekatzi zoude aangrijpen en terug drijven. Daarom wilde hij zich liever bij dezen voegen en met hem krijg voeren. Wij zochten hem te overtuigen, dat de Griqua's voor het tegenwoordige niet in staat waren, om den oorlog te beginnen, en, deden zij dit echter en voegde hij zich bij hen, dat dan weldra zijn eigen stam, zoowel als de Griqua's, door mosolekatzi zoude worden neergeveld. Er werd dan eene algemeene

Sluiten