Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorg; want deze, in Christelijke scholen onder-? wezen zijnde, zijn in -rijper jaren meer dan anderen vatbaar voor het liooren en aannemen der waarheid,terwijl daarenboven door hen ook aan anderen Christelijke kennis wordt medegedeeld. Het gebeurt toch niet zelden, dat ouders de eerste beginselen der Christelijke leer van hunne kinderen ontvangen, hetzij door hunne gesprekken over Jietgéen zij geleerd hebben, hetzij door het lezen van Christelijke boeken in hunne huizen.

„ Het is -wel eens door vrienden der Zendelingszaak in bedenking gegeven , of het niet beter zoude zijn het schoolonderwijs na te laten en zich alleen bij het mondeling onderwijzen der bejaarden te bepalen. En als meri de aanzienlijke kosten berekent, welke aan de scholen in deze gewesten besteed worden, en daarmede alleen in vergelijking brengt de thans nog zeldzame voorbeelden van bekeering, welke als een gevolg van dit middel kunnen aangemerkt worden, dat) voorwaar zoude het schoolonderwijs het geweiischte voordeel tot uitbreiding des Christendoms niet schijnen op te leveren. Maar ik merkte reeds aan, hoe het schoolonderwijs nu reeds pok voor volwaspenen nuttig gemaakt kan worden, en eens zal de tijd komen, waarin de vocrdeelcn van het Christelijke schoolonderwijs regt gekend en gewaardeerd zullen worden. Het reeds vermolmde en wankelende gebouw der Indiaansche fabelleer zal door dit middel niet minder dan door de eigenlijke Evangelieprediking eindelijk ten, val gebragt worden. Daardoor toch wordt de gqmeene

Sluiten