Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collegie herwaarts gezonden, om als Katechist in deze zending geplaatst te worden. Daar hij de Tamulsche taal reeds spreken en lezen kon, toen hij naar Calcutta werd gezonden, kan hij mij in vele opzigten van groote dienst zijn, doch zijne hoofdbezigheid bestaat in het onderwijzen der jongelieden in het kweekschool voor Katechisten. In deze kweekschool zijn thans acht nieuwaangekomene jongens, namelijk vijf Indische Britten en drie Tamulsche, welke onderwijs ontvangen in de Tamulsche en Engelsche taalkunde, Godsdienstleer, Bijbelsche geschiedenis , Aardrijks- en Rekenkunde, enz.

„ Alvorens ik dezen sluite, wil ik nog eenige bijzonderheden mededeelen aangaande de andere in Madras werkzame Zendelinggenootschappen. Behalve het genootschap , waaraan ik verbonden ben, en het daarmede in betrekking staande genootschap tot verspreiding van Christelijke kennis , zijn er nog drie andere Zendelinggenootschappen in Madras werkzaam. Twee Zendelingen van het Kerkelijke, drie van het Londensche, en twee van het VVesleijaansche genootschap, allen wakkere mannen, arbeiden aan de uitbreiding en opbouwing van de gemeente des Heeren. Het was echter te vvenschen, dat men in het vervolg zich meer regtstreeks aan de prediking van het Evangelie onder de Heidensche en Mahomedaansche bevolking konde toewijden. Bijna alle de Engelsche Zendelingen hebben Engelsche gemeenten te bedienen, welke het grootste deel van hunnen tijd wegnemen, of zij zijn daarenboven nqg met andere werkzaamheden be-

Sluiten